Seleccione el idioma:
 
Proyectos

Get Covered- Kreyòl (criollo)

Pran yon Asirans Sante

NJ FamilyCare se yon resous enpòtan pou ede ou konsève aksè ak swen sante wap gen bezwen. Trenton Health Team prezan pou li gide w pandan tout pwosesis la, kèlkeswa wap chèche renouvle oswa wap chèche enskri nan yon asirans.

Cubrir a todos los niños se yon inisyativ ki la pou tout timoun ki gen mwens 19 lane ki pa gen asirans epi ki elijib nan revni nan New Jersey. Fanmi yo, paran yo ak moun ki responsab yo ka aplike pou avantaj NJ FamilyCare (Medicaid) pou timoun yo, kèlkeswa sitiyasyon yo nan koze imigrasyon.

Fundación y organización de la patria potestad la

¿Ou bezwen èd pou w ka aplike?

Yon ajan sante kominotè THT pral kontakte w pou gide w pandan tout pwosesis la pandan wap itilize metòd ou pi renmen pou kontakte nou an. Gen sèvis nan plizyè lang ki disponib. Nap kapab reponn tou ak tout kesyon ou yo. Ranpli Fòmilè Google sila a pou yo ka kontakte ou.

NJ FamilyCare Revalorizasyon

Si usted es un beneficiario del programa avanzado de atención familiar de NJ Medicaid, la revalorización de los ingresos le permitirá renunciar a su derecho a la asistencia sanitaria.

En abril de 2023, NJ FamilyCare renunciará a su elegibilidad después de haber aprobado el plan de salud COVID-19. Sa vle di NJ FamilyCare redetèmine aktyèlman elijibilite plis ke 2 milyon manm NJ FamilyCare. La mayoría de las personas que reciben atención médica tienen un riesgo de ser admitidas en el NJ FamilyCare o en un programa avanzado de Medicaid. ¡Verifye bwat postal nou! Depi w finn resevwa dosye ou a, nou envite w ranpli li epi voyel tounen ba nou, menm sil ta. 

¿Ou poko resevwa anyen? Rele nan 1-800-701-0710 (TTY: 711) pou w ka asire w ke se bon adrès ou ki nan dosye w la.

Pou Patenè nou yo

Wap jwenn pi ba a afich ak imaj wap ka pataje ak kliyan ou yo oswa ak rezo ou. Nou envite w rejwenn nou pou fè mesaj la pase nan fason sa:

  • Pibliye sou rezo sosyal yo pandan w ap itilize afich nou yo ak bwat zouti nou pou rezo sosyal, ak egzanp piblikasyon.
  • Pataje tout afich ak dokiman yo lè gen evenman, reyinyon oswa angajman kominotè. Ou bezwen afich ki enprime? kontakte Trenton Health Team nan getcovered@trentonhealthteam.org  pou mande livrezon afich ki enprime nan biwo w.
  • ¿Qué es el programa "Cover All Kids"? Kontakte Trenton Health Team nan getcovered@trentonhealthteam.org pou w ka pale ak yon manm pèsonèl la pou planifikasyon yon prezantasyon pou òganizasyon ou an, manm pèsonèl yo oswa kliyan yo..

Enprime

Comparte:

 

Ponte en contacto con nosotros:

Demanda Asistans

[email protected]

609-422-5201